DOMENIU

Justiție – Neîndeplinirea obligațiilor de statele membre – sancțiuni financiare

CONTEXT

•           Când un stat membru a încălcat dreptul UE, Comisia sesizează Curtea de Justiție a UE,  care poate, în anumite situații, să impună sancțiuni financiare. Comisia propune o anumită sumă Curții, care ia apoi decizia finală.

•           La calcularea sancțiunii financiare, pe lângă gravitatea încălcării și durata acesteia, Comisia a luat în considerare produsul intern brut (PIB) al statului membru în cauză și de numărul de voturi alocate acestuia în cadrul Consiliului.

•           Sancțiunea constă într-o plată forfetară, care sancționează existența încălcării în sine, și în plata zilnică a unei penalități cu titlu cominatoriu, care sancționează continuarea încălcării după pronunțarea hotărârii Curții.

•           Comisia va utiliza, în viitor, numărul de reprezentanți în Parlamentul European alocat fiecărui stat membru. Sumele rezultate în urma aplicării acestui algoritm nu vor crea diferențe nejustificate între statele membre.

•           Suma forfetară se modifică în cazul României de la minim 1,86 mil. euro la minim 1,59 mil euro.

SOLUȚII

•           România a fost pusă în întârziere pentru neîndeplinirea obligațiilor în 556 de cazuri până în prezent.

•           Numai într-un singur caz, spre exemplu normele UE privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor, Comisia a solicitat  sancțiuni financiare de 42 377,60 euro pe zi pentru România.

•           România trebuie să fie mai diligentă în a comunica măsurile prin care transpune integral dispozițiile directivelor și în a lua măsuri pentru a înlătura suspiciunea că a fost încălcată legislația UE, pentru a evita astfel ca Comisia să inițieze procedura formală de constatare a neîndeplinirii obligațiilor și, eventual sancțiuni financiare.