OBIECTIVELE

 • Dezvoltarea democratică a ţării pe baza prevederilor constituţionale, a pluralismului politic, a statului de drept şi a separaţiei puterilor.
 • Apărarea integrităţii actualului teritoriu al ţării, modernizarea instituţiilor de apărare şi siguranţă naţională.
 • Combaterea, pe toate căile legale, a acţiunilor persoanelor, organizaţiilor şi partidelor care atentează la statul național, independenţa, unitatea,integritatea şi suveranitatea României.
 • Promovarea principiilor economiei de piaţă liberă și parteneriat, prin restructurarea şi redresarea economiei naţionale, sprijinirea capitalul autohton și dezvoltarea economiei locale ca o condiţie necesară asigurării unui trai decent tuturor cetăţenilor Ţării şi fericirii Natiunii Române.
 • Garantarea proprietăţii private şi promovarea iniţiativelor ce vizează dezvoltarea acesteia, fără a prejudicia proprietatea publică a naţiunii.
 • Modernizarea agriculturii, întărirea gospodăriilor individuale şi a asociaţiilor producătorilor, în vederea asigurării securităţii alimentare şi a protecţiei sociale a populaţiei.
 • Valorificarea eficientă a resurselor materiale indigene şi a capitalului autohton, atragerea de capital străin în vederea restructurării, retehnologizării şi informatizării producţiei.
 • Intervenţia cu caracter protector şi de orientare a statului, ori de câte ori apar disfuncţionalităţi, în mecanismele economiei de piaţă.
 • Aşezarea raporturilor din societate pe criteriile selecţiei şi promovării elitelor naţionale, a acelor oameni cu o înzestrare deosebită, care prin muncă, prin creaţie şi angajament civic, sunt în măsură să contribuie la progresul general al societăţii.
 • Promovarea unei justiţii echitabile, eficiente şi ferme, în vederea prevenirii şi combaterii fenomenului infracţional, a corupţiei şi crimei organizate.
 • Aşezarea întregului sistem educaţional pe principii umaniste şi pe tradiţiile naţionale pentru însuşirea temeinică a istoriei şi identităţii poporului nostru, a limbii române, precum şi pentru dezvoltarea unui învăţământ formativ modern.
 • Dezvoltarea cercetării, ştiinţei şi tehnologiei în vederea valorificării potenţialului creator al naţiunii române.
 • Orientarea relaţiilor externe ale României, pe baza principiilor dreptului internaţional, pentru promovarea intereselor naţionale şi participarea la structurile de securitate colective capabile să asigure fiecărei naţiuni o pace durabilă.
 • Dezvoltarea culturii pentru menţinerea şi dezvoltarea identităţii naţionale, prin afirmarea libertăţii de creaţie, diversificarea relaţiilor cu străinătatea, libera circulaţie a valorilor culturale şi repunerea în drepturi legitime a spiritualităţii româneşti, tradiţional deschisă spre universalitate.
 • Respectarea dreptului la identitate culturală, religioasă şi lingvistică a persoanelor de altă origine etnică, excluzând conceptul de minoritate, fără drepturi sau reglementări speciale favorizante şi fără a admite manifestări de rasism, şovinism, separatism etnic şi teritorial.
 • Garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor omului, în concordanţă cu prevederile documentelor internaţionale, la care România este parte.
 • Crearea condiţiilor pentru revigorarea biologică a populaţiei, a sănătăţii individuale şi protecţia mediului înconjurător.
 • Promovarea unor programe realiste şi motivate de protecţie socială pentru categoriile defavorizate, recurgând la posibilităţile reale ale economiei şi societăţii româneşti.
 • Creşterea rolului tineretului şi angajarea nemijlocită a acestuia în realizarea unei societăţii româneşti moderne şi democratice, pentru formarea şi afirmarea sa în viaţa socială.
 • Repunerea în drepturi fireşti a condiţiei femeii în societatea modernă.
 • Implicarea activă şi nemijlocită a bisericii în refacerea sănătăţii morale a naţiunii.
 • Cultivarea relaţiilor apropiate cu diaspora şi protejarea intereselor comunitatilor româneşti de pretutindeni.